Yönerge

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönerge, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kalite Komisyonu’nun oluşumu ile iç değerlendirme, dış değerlendirme ve kalite geliştirme faaliyetlerine ilişkin çalışma usul ve esaslarını düzenler.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Usul ve Esaslar, 23 Temmuz 2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği’nin 7. ve 8. maddelerine ve Yönetmelikte yer alan tanımlara uygun olarak hazırlanmıştır.

Kuruluşu ve Üyeleri

MADDE 3 – (1) Kalite Komisyonu, ilgili Yönetmeliğin 7. Maddesine uygun olarak aşağıdaki üyelerden oluşur:

(a)    Komisyon’un başkanlığını Rektör yapar. Rektörün bulunmadığı zamanlarda ilgili Rektör Yardımcısı Kalite Komisyonu’na başkanlık yapar.

(b)   Komisyon, aşağıdaki kompozisyona uygun olarak Rektörlük tarafından önerilen ve Senato tarafından onaylanan üyelerden oluşur:

                         i.     Rektörlük/fakülte/enstitü/yüksekokul ve ilgili idari birimlerin yöneticileri veya temsilcileri: Akademik ve idari birim yöneticisi veya temsilcisi olarak atanan üyelerin görevlerinden ayrılmaları halinde üyelikleri sona erer.

                       ii.     Akademik uzmanlar: Aynı akademik birimden veya uygulama ve araştırma merkezinden birden fazla olmamak kaydıyla uzmanlıklarına göre seçilecek üyelerin görev süresi 3 yıldır. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle üye atanır.

                     iii.     Öğrenci Temsilcisi: Öğrenci temsilcisinin üyelik süresi 1 yıldır.

(2) Komisyon’un organizasyon yapısı ve üyeleri Üniversitenin internet sayfasında duyurulur.

Görev ve sorumlulukları

MADDE 4 – (1) Kalite Komisyonu’nun görevleri, ilgili Yönetmeliğin 8. Maddesine göre aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

(a)    Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve idari hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili kalite geliştirme sistemini kurmak,  performans göstergelerini tespit etmek, bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek ve Senato’nun onayına sunmak,

(b)   İç değerlendirme çalışmalarını yürütmek, kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal iç değerlendirme raporunu yıllık performans programı ve faaliyet raporu ile bütünleşik yapıda hazırlamak ve Senato’ya sunmak, onaylanan yıllık iç değerlendirme raporlarını internet sayfasında paylaşmak,

(c)    Dış değerlendirme sürecine ilişkin gerekli hazırlıkları yapmak, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile dış değerlendirici kurumlara gerekli desteği vermek.

Çalışma Usul ve Esasları

MADDE 5 – (1) Kalite Komisyonu görevlerini yerine getirebilmek için aşağıda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda çalışır:

(a)    Kalite Komisyonu, başkanın çağrısı veya Komisyon üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı isteği ile toplanır. Toplantı tarihi başkan tarafından belirlenir.

(b)   Kalite Komisyonu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve salt çoğunluk ile karar alınır. Oyların eşit olması durumunda başkanın oyu doğrultusunda karar verilir.

(c)    Kalite Komisyonu’na gerekli bilgileri ve desteği sağlamak üzere, Rektörlük önerisi ve Senato onayı ile akademik birim kalite komisyonları oluşturulabilir. Birim kalite komisyonlarının yapacağı çalışmalar ve hazırlayacakları raporlar, Kalite Komisyonu’nun yapacağı değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarına ve hazırlanacak yıllık iç değerlendirme raporlarına girdi teşkil eder.

(d)   Komisyon’un destek hizmetlerini Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve/veya Kurumsal Gelişim ve Planlama Ofisi yürütür.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Usul ve Esaslar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Senatosunda onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1)  Bu Usul ve Esasların hükümleri Orta doğu Teknik Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.